Rekisterinpitäjä

Smile Audiovisual Oy

Franzeninkatu 22

00530 Helsinki

puh. 0108383600

Rekisterin nimi

Smile Audiovisual Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet: Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a); käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b); käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– Yrityksemme ja sen työntekijät

– Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

– Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

– Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

– Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Lisäksi osaa tiedoista voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakkaan erillisestä hyväksynnästä (uutiskirjeen tilaaminen) osaa rekisterin henkilötiedoista (nimi, sähköpostiosoite, ostoskorin sisältö, rekisteröitymisajankohta palveluun jne.) käsitellään tietojärjestelmillä (MailChimp), jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Asiakas päättää itse haluaako hän vastaanottaa Smile Audiovisual Oy:n uutiskirjettä ja luovuttaa tietonsa tätä tarkoitusta varten. Jos asiakas ei erikseen tilaa Smile Audiovisual Oy:n uutiskirjettä, mitään hänen tietojansa ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimpin tietosuoja- ja turvallisuusperiaatteisiin voi tutustua täällä: https://mailchimp.com/legal/privacy/ (MailChimp Privacy Policy).

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

– Tarkistusoikeus

– Oikaisuoikeus

– Oikeus peruuttaa suostumus

– Poisto-oikeus

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa ”Rekisterinpitäjä” mainitulle rekisterinpitäjälle.